سلول های کشنده طبیعی (NK-Cell)

سومین نوع مهم لنفوسیت ها فاقد شاخص لنفوسیتی B,T بوده و آنها را سلول های NonB ,Nont-Lymphocyte یا سلول های خنثی[۱]  می نامیدند اکنون مشخص شده که بیشتر این سلول ها ، لنفوسیت های بزرگ با گرانولهای سیتوپلاسمی فراوان می باشند وبدون تحریک بارز آنتی ژنی می توانند بسیاری از سلول های آلوده به ویروس…