انواع عفونت در نوزادان Neonatal Infection

سپیس بیماری وخیمی است که به علت عفونت شدید جریان خون به وسیله باکتریهای تولیدکننده توکسین ایجاد می شود. سپسیس نوزادی به ۳ شکل بروز می کند: سپتی سمی زودرس: از تولد تا ۸ روز. بیشتر نوزادان نارس مبتلا می شوند و بیماری چند سپتمی شدیدی است که شبیه سندرم زجر تنفسی تظاهر می کند….