روش رنگ آمیزی منفی باکتری ها (Negative Staining)

در این روش ، از رنگی استفاده می شود که فقط زمینه لام را رنگ کند و خود باکتری رنگ نمی گیرد. یعنی زیر میکروسکپ، زمینه لام رنگی بوده و باکتری ها به صورت اجسامی شفاف در این زمینه ، مشاهده می شوند. مزیت این روش نسبت به روشهای دیگر این است که شکل میکروب…