تاریخچه فناوری نانو

در طول تاریخ بشر از زمان یونان باستان دانشمندان بر این باور بودند که میتوان مواد را آنقدر به اجزا کوچک تقسیم کرد تا به حد ذرات خرد نشدنی برسند که این ذرات، بنیان مواد را تشکیل می دهند. شاید بتوان دموکریتوس فیلسوف یونانی را پدر فناوری و علم نانو دانست چون در حدود ۴۰۰…