تشخیص خون مخفی در مدفوع به روش میر (Meyer)

نقش عمده انجام آزمایش خون درمدفوع جهت غربالگری ((Screening زخمهای دستــگاه گوارش می باشد. دربررسی های انجام شده درامریکا (۶-۲)% افراد دارای آزمایش مثبت بوده اند،که ازاین تعداددر (۱۰-۵)%موارد،بیماری کارسینوماودر(۴۰-۲۰) % موارد،بیماری آدنوما تشخیص داده شده است.کانسرکولورکتال شایعترین کانسردرامریکا بوده وبیشترین علت مرگ ومیرراتشکیل می دهد،بنابراین تشخیص کانسرولورکتال درمراحل اولیه با انجام تستهای غربالگری ،…