رنگ آمیزی دانه های ولوتین یا متاکروماتیک در باکتری ها (Volutin- Metachromatic Granules)

در سیتوپلاسم بسیاری از باکتری ها دانه هایی موجود است که اگر با آبی متیلن یا آبی تلوئیدین رنگ آمیزی شوند به رنگ قرمز یا بنفش درمی آیند که به آنها دانه های باب ارنست یا ولوتین یا دانه های متاکروماتیک می گویند متاکروماتیک از کلمه متاکرومازی به معنی تغییر رنگ گرفته شده است. این…