M2PK

اکثر تومورهای انسانی یک ایزوفرم آنزیم گلیکولیتیک پیروات کیناز نوع M2 را به میزان زیاد بیان می کنند. این ایزوفرم از سلول های توموری آزاد می شود و در مایعات بدن قابل سنجش می باشد. غلظت ایزوآنزیم تیپ توموری M2 نشانگر تغییر متابولیک از سلول طبیعی به سلول توموری می باشد و این غلضت با…