توالی های شناسایی کننده و توالی رهبر در آنتی بادی ها

اینترون ها و قطعات غیر قابل ترجمه DNA که در بین اگزون ها قرار گرفته و علیرغم عدم حضور در mRNA کامل ، نقش بسیار مهمی در تولید آنتی بادی ها ایفا می کند . زیرا توالی های شناسایی کننده [۱] هستند که باز آرایی اگزون های مختلف را کنترل می نمایند و همچنین توالی…