تعریف ایمنی ذاتی یا فطری innate immunity

در یک نگاه کلی می توان پاسخ ایمنی را به دو قسمت تقسیم کرد *در افراد سالم مکانیسم های مختلفی مانند سدهای فیزیکی ( پوست وغشاهای مخاطی)، سلول های بیگانه خوار [۱]در خون و بافت ها ،(ماکروفاژها ، نوتروفیلها و سلول های کشنده طبیعیNK-Cell ) ،  واسطه های شیمیایی محلولی چون (سیتوکینهای حاصل از ماکروفاژ…