ویژگیهای اتصال پپتید به MHC

مولکول های MHC ویژگی زیادی برای اتصال به پپتید ندارند و اتصال MHC به پپتیدها چندان دقیق و اختصاصی نیست و از تنوع زیادی برخوردار نمی باشد و دقت در شناسایی آنتی ژن عمدتاً بر عهده گیرنده های آنتی ژنی لنفوسیت های T می باشد . هر پپتــید آنتی ژنی برای آنکه بتواند پاسخ ایمنی…