سازمان ژنومی کمپلکس اصلی سازگاری نسجی mhc

مجموعه ژنی MHC بزرگترین، پیچیده ترین و پلی مورف ترین مجموعه ژنی در انسان است بطوری که بیش از صد لوکوس ژنی مجزا در آن وجود دارد . در انسان کمپلکس ژنی MHC بر روی بازوی کوتاه کروموزوم شماره ۶ واقع شده و قطعه ای در حدود ۳۵۰۰ کیلو باز را اشغال کرده است ….