اساس ژنتیکی تنوع در آنتی بادی ها ( ژنتیک ایمونوگلبولین ها )

سیستم ایمنی انسان به منظور مقآبله با تعداد نامحدود آنتی ژن های محیط قادر به تولید ۱۰۱۱-۱۰۹ نوع آنتی بادی مختلف است و هر مولکول آنتی بادی نیز برای شاخص آنتی ژنیک ویژه ای اختصاصی می باشد . چگونه در ژنوم هر فرد چنین تنوع زیادی از آنتی بادی ها کد می شود و مکانیسم…