ارتباط HLA و بیماری ها

نقش MHC در سیستم ایمنی بدن عبارتست از : قدرت ایجاد پاسخ های ایمنی و کنترل سطوح آنتی بادی دخالت در ایجاد مقاومت یا استعداد ابتلاء به بیماری های عفونی تأثیر در مقاومت یا استعداد ابتلاء به بیماری ها ی خود ایمن یا حساسیت ها در مورد ارتباط بیماری ها  با مولکول های MHC خاص…