آزمایش HbA1C (قند دراز مدت)

آزمایش Hb A1c یا آزمایش قند درازمدت چیست ؟ نام های دیگر این آزمایش Glycated Hb یا Glycosylated HB است و برای بررسی و ارزیابی بیماری دیابت است. این آزمایش در واقع غلظت قند خون را در دوره زمانی ۲ تا ۳ ماه گذشته مشخص میکند. بطور ساده با افزایش غلظت قند خون؛ قند به…