دستورالعمل نمونه گیری برای آزمایش تحمل گلوکز

کلیات این آزمایش در موارد شک به بیماری دیابت بیشتر در دوران بارداری و زمانی که گلوکز ناشتا کمتر از ۱۴۰ میلی­گرم در دسی­لیتر بوده انجام می­شود. این آزمایش اگرچه آزمایش حساسی است ولی فاقد صفت اختصاصی بودن است. یعنی تحت تاثیر رژیم غذایی و بیماری­ها و متغیرهای مختلف قرار می­گیرد. برای انجام این آزمایش،…