بافت ها و اعضای سیستم ایمنی بدن (سیستم لنفاوی)

با وجود اینکه به دام اندازی و پردازش آنتی ژن توسط ماکروفاژهای سیستم فاگوسیتیک تک هسته ای انجام می گیرد ولی ایجاد پاسخ ایمنی بعهده لنفوسیت هایی است که در اعضائی مانند طحال ، عقده های لنفاوی وتیموس به وفور یافت می شوند. پاسخ های ایمنی در اعضای لنفاوی ایجاد می شود و در واقع…