رنگ آمیزی تاژک باکتری ها (Flagella)

قدرت و توانایی حرکت در بسیاری از باکتری ها (یوباکتری ها و اسپیروکت ها) مربوط به فعالیت تاژک است. حرکت اسپیروکت ها مربوط به انقباض رشته های محوری (Axial Filaments) باکتری است. این انقباض سبب کوتاه و بلند شدن محور طولی باکتری شده و در نتیجه موجب حرکت آنها می شود. برخی دیگر از باکتری…