کاربرد پلاسمای منجمد تازه (FFP)

پلاسما از آب، حدود ۷% پروتئین و ۲% کربوهیدرات و چربی تشکیل شده است. پلاسمای منجمد تازه به وسیله جداکردن پلاسما از خون کامل و منجمد کردن آن، حداکثر ۸ ساعت پس از خونگیری به دست می آید. حجم یک واحد معمولاً ml250-200 است. پلاسما را می توان حتی تا یک سال در دمای۱۸-درجه و…