اندازه گیری سطح سرمی (Everolimus یا Certican) به روش HPLC

اندازه گیری سطح سرمی (Everolimus یا Certican) به روش HPLC   داروی Everolimus یا Certican به عنوان یک داروی سرکوب گرایمنی در بیماران پیوند عضوی به کار می رود. پایش درمانیEverolimus به روش کروماتوگرافی HPLC این امکان را فراهم می نماید که همزمان با به دست آوردن میزان سرکوب ایمنی مورد نیاز با کمترین عارضه…