کنترل مراحل نسخه برداری و ترجمه آنتی بادی

روند نسخه برداری در ژن های یوکاریوت و از جمله آنتی بادی ها بوسیله دو نوع از توالی های DNA که بنام پیش برنده [۱] و تشدید کننده [۲] معروفند  تنظیم می شود . توالی های پیش برنده در انتهای /۵ هر یک از اگزون های C ,D ,V مستقر شده و دقت و کارآئی…