تنظیم بیان ژن

باکتریها به منظور جلوگیری از هدر رفتن انرژی تنظیم بیان ژن را انجام می دهند. یکی از موارد تنظیم بیان ژن سنتز تریپتوفان است. سنتز تریپتوفان توسط اپران repressor (سرکوب کننده) کنترل می شود.   توضیح شکل: در حالت عادی بر خلاف Repressor لک،  Repressor مسئول تنظیم اپران تریپتوفان، غیر فعال است؛  پس زمانی که…