ساختمان DNA

با روشن شدن حمل اطلاعات وراثتی توسط DNA توجه محققین به بررسی آن معطوف گردید. تعیین ساختمان اولیه و سه بعدی این مولکول تا حدی چگونگی حمل اطلاعات و همانند سازی کروموزوم را نشان داد. ابتدا این نگرانی وجود داشت که شاید مولکول DNAساختمان بسیار پیچیده و غیر عادی داشته باشد ولی بزودی معلوم شد…

ساختارDNA و همانند سازی DNA

تاریخچه علم ژنتیک سالها پیش از آن که دانشمندان سعی کنند تا با استفاده از قوانین فیزیکی و شیمیایی علت پدیده های زیست شناختی را نیز تبیین کنند، زیست شناسان با مشاهده گیاهان و جانوران قلمرو دانش خود را گسترش می‌دادند. در واقع، تحقیقات دو تن از پیشگامان این علم وجود نوعی دستور یا کد…