CRP (پروتئین واکنش گر C)

غلظت پروتئین واکنشگر Cا،(CRP) که در خون اندازه‌گیری می‌شود و در موارد وجود التهاب افزایش پیدا می‌کند، ممکن است پزشک سطح CRP را به منظور درمان و پایش درمان موارد عفونی یا سایر حالت های بالینی چک کند. تست پروتئینی واکنشگر C با حساسیت بالا (hs-CRP) نیز وجود دارد که از تست معمولی حساس‌تر است…