تومـور مارکرها

درشرایط آرمانی یک تومورمارکر (TM) ایده آل ماده ای است که تنها توسط سلولهای نئوپلاستیک ساخته شده ، برای یک نوع تومور اختصاصی بوده (بدون مثبت کاذب)و بلافاصله پس از مراحل اولیه بیماری قابل تشخیص باشد (بدون منفی کاذب). در افراد سالم قابل تشخیص نبوده و پایش وتشخیص سرطان را ممکن سازد.غلظت آن با اندازه…