راهنمای انجام آزمایش تست CAMP

  ۱–  هدف : شناسایی و افتراق استرپتوکوک گروه B ( آگالاکتیه ) از سایر استرپتوکوکها   ۲-  اساس آزمایش : استرپتوکوک گروه B پروتئین خارج سلولی به نام CAMP factor  ترشح می نماید که با بتا لیزین استافیلوکوک ارئوس بصوررت سینرژیک عمل نموده وسبب افزایش لیز گلبول های قرمز خون می شود. حساسیت این…