تومـور مارکرها

درشرایط آرمانی یک تومورمارکر (TM) ایده آل ماده ای است که تنها توسط سلولهای نئوپلاستیک ساخته شده ، برای یک نوع تومور اختصاصی بوده (بدون مثبت کاذب)و بلافاصله پس از مراحل اولیه بیماری قابل تشخیص باشد (بدون منفی کاذب). در افراد سالم قابل تشخیص نبوده و پایش وتشخیص سرطان را ممکن سازد.غلظت آن با اندازه…

TPS in Breast, Ovarian & Prostate Cancer

in Breast Cancer بیومارکر معمول در بررسی سرطان سینه، CA 15-3 مرتبط با حجم و توده سلول توموری می‌باشد اما بدلیل محدودیت هایی چون عدم قابلیت تشخیص در سرم بیماران در مراحل اولیه( Early stage ) ، عدم تظاهر در سرم بیماران با عود مجدد و حساسیت نسبتاً پایین تست تشخیصی قابل اطمینانی، به تنهایی نیست. بر…