آزمایش کلسیم خون در آزمایشگاه

  کلسیم ازعناصر بسیارمهم در بدن است. وجودش برای انجام عملکرد آنزیمها، استقامت بدن، انقباض عضلانی،ضربان قلب،انتقال جریانهای عصبی ،انعقادخون و… بسیار مهم است. پزشکان از اندازه گیری Ca و فسفر لذت میبرند چون چراغ راهنمای خوبی برای ارزیابی کاملی ازتعادل کل بدن میباشند.منبع اصلی آن استخوان و دندان میباشد. جمعا” ۳/۱کیلوگرم کلسیم در بدن…