C- Peptid

پپتید C که در پلی پپتید (دارای ۳۱ ریشه اسید آمینه) با وزن مولکولی ۳/۰۱۸ دالتون است. این پپتید قسمتی از مولکول پرو انسولین است که پروانسولین دارای ساختار زیر می‌باشد. در سلول‌های β پانکراس، از طریق پرو انسولین از طریق آنزیمی به انسولین (زنجیره A و زنجیره B) و پپتید می‌شکند و پپتید C…