علل افزایش مقدار BHCG در زنان غیر باردار

گونادوتروپین جفتی (Human Chorionic Gonadotropin(HCG انسانی در سال ۱۹۱۲ توسط آخنر کشف شد. این هورمون موجب تداوم تولید پروژسترون در هفته های اول حاملگی میگردد. hCG یک گروه ملکولی با ساختار مشابه  است که بوسیله آزمونhCG سرمی در آزمایشگاه و یا توسط آزمونهای حاملگی که در خانه بر روی ادرار انجام میشود قابل شناسایی است….