تنظیم بیان مولکول های کمپلکس اصلی سازگاری بافتی

مولکول های MHC کلاس یک بر روی غشای تمامی سلول های هسته دار بدن بجز سلول های اسپرم و سلول های تروفوبلاستیک جفت بارز می شوند . اما در شرایط طبیعی مولکول های MHC کلاس دو بطور عمده بر روی سلول های عرضه کننده آنتی ژن برزو می یابند . انتشار انواع مولکول های MHC…