تست آنتی گانگلیوزید

حضور آنتی‌بادی بر ضد مونوسیالوگانگلیوزید GM1 در نوروپاتی چندکانونی حرکتی و سندرم گیلن‌باره، همچنین آنتی‌بادی بر ضد دی سیالوگانگلیوزید GD1b در نوروپاتی حسی و وجود آنتی‌بادی بر ضد تتراسیالوگانگلیوزید GQ1b در سندرم‌فیشربحث می‌شود که آنتى‌بادى با اپى‌توپ مشابه مانند گانگلیوزیدهاى یافت شده بر روى نورون‌ها یا میلین واکنش متقاطع مى‌دهد. برای بررسی حضور این آنتی‌بادی‌ها…