هورمون آنتی مولرین (AMH)

گلیکوپروتئین همودایمری با وزن حدود ۱۴۰ کیلودالتون است که دو دایمر آن از طریق پیوند دی سولفیدی به هم متصل می‌شوند. کاربرد AMH •شاخص تعداد و کیفیت تخمک های در حال تولید در چرخه قاعدگی •بر خلاف FSH، Inhibin B و استرادیول در تمام طول سیکل قاعدگی ثابت بوده و امکان پذیری تشخیص در هر…

هورمون آنتی مولرین (AMH)

گلیکوپروتئین همودایمری با وزن حدود ۱۴۰ کیلودالتون است که دو دایمر آن از طریق پیوند دی سولفیدی به هم متصل می‌شوند. کاربرد AMH •شاخص تعداد و کیفیت تخمک های در حال تولید در چرخه قاعدگی •بر خلاف FSH، Inhibin B و استرادیول در تمام طول سیکل قاعدگی ثابت بوده و امکان پذیری تشخیص در هر…