ساختمان مولکولیMHC II کلاس دو

مولکول های کمپلکس اصلی سازگاری بافتی کلاس دو از دو زنجیره ناهمسان پلی پپتیدی بنام زنجیره α(آلفا) و زنجیره β (بتا) تشکیل شده اند . ژن هر دو زنجیره در ناحیه ژنی MHC و بر روی کروموزوم شماره ۶ قرار دارد و دو زنجیره توسط پیوندهای غیر کووالان به هم متصل می باشند . آنتی…