تومـور مارکرها

درشرایط آرمانی یک تومورمارکر (TM) ایده آل ماده ای است که تنها توسط سلولهای نئوپلاستیک ساخته شده ، برای یک نوع تومور اختصاصی بوده (بدون مثبت کاذب)و بلافاصله پس از مراحل اولیه بیماری قابل تشخیص باشد (بدون منفی کاذب). در افراد سالم قابل تشخیص نبوده و پایش وتشخیص سرطان را ممکن سازد.غلظت آن با اندازه…

تست AFP یا آلفا فیتو پروتئین چیست؟

پروتئینی است که در جنین توسط کبد تولید شده و در مایع آمنیوتیک ترشح می شود. این ماده سپس از طریق جفت وارد گردش خون مادر می شود و به همین دلیل در خون مادر باردار می توان آن را اندازه گیری کرد. هدف از انجام این تست پی بردن به بعضی از اختلالات مادرزادی…