نسبت آلبومین به کراتینین (ACR)

نسبت آلبومین به کراتینین در ادرار محاسبه می‌گردد. روزانه (در۲۴ ساعت) به طور طبیعی کمتر از ۳۰mg آلبومین از طریق ادرار در بزرگسالان دفع می‌گردد. حالتی را که در آن دفع ادراری آلبومینی بین i30-300 mgباشد تحت عنوان میکروآلبومینوری (MAU) شناخته می‌شود. این حالت می‌تواند در نتیجه آسیب کلیوی ایجاد شده براثر دیابت قندی اتفاق…