بیماری Von Willebrand

بیماری Von Willebrand شایعترین بیماری خونریزی دهنده ارثی می‌باشد. بیماری Von Willebrand Type 3 در بعضی کشورها که ازدواج فامیلی در آنجا رایج است، شیوع بیشتری دارد. ایران از جمله معدود کشورهایی می‌باشد که نسبت به سایر نقاط جهان شیوع بیشتری از این بیماری در آن دیده شده است. تشخیص آزمایشگاهی این بیماری نیازمند استفاده…