رنگ آمیزی اسید – پایدار باکتری ها (Acid Fast Stain)

پل ارلیش(Paul Ehrlich) رنگ آمیزی اسید – پایدار (Acid Fast Stain) را در سال ۱۸۸۲ میلادی، به هنگام بررسی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس(Mycobacterium tuberculosis)عامل بیماری سل ابداع کرد. برخی از باکتری ها وقتی با کربول فوشین غلیظ همراه با حرارت رنگ آمیزی شوند و بعد برای رنگ بری در معرض اسیدهای قوی قرار گیرند رنگ خود را…