ساختمان و تنوع در گیرنده سلول T و مولکول های کمکی آن

مقدمه : توانائی تشخیص تهاجم مواد خارجی یا آنتی ژن ها به بدن بر عهده لنفوسیت های B وT بوده و این سلول ها قابلیت شناسایی انواع گوناگون از سلول ها و مواد خارجی را دارا می باشند و بطور کاملاً اختصاصی عمل می کنند . سلول های B می توانند آنتی ژن های آزاد…