دستور العمل تشخیص آزمایشگاهی ویبریو کلرا

محیط های کشت انتخابی   ۱ -آب پپتونه قلیایی(APW) Water AIkaline Peptone ۲ -محیط کشت آگار دار ( TCBS)   نحوه کشت مدفوع   ۱ – نمونه مدفوع و سوآپ رکتال را روی محیط (TCBS) برده و ایزوله نموده سپس مقداری هم داخل محیط APW ) ) تلقیح نمایید (تلقیح مدفوع نباید از ۱۰% کل…