واکنش زنجیره ی پلیمراز pcr (Polymerase Chain Reaction) و انواع آن

در گذشته معمولا از روش های شیمیایی برای تولید قطعات نوکلئوتیدی استفاده میکردند، اما این روش ها پر زحمت بود و نیاز به مدت زمان طولانی داشت. از سال ۱۹۸۰ به بعد عمدتا از روش PCR در آزمایشگاه های زیستشناسی مولکولی استفاده میشود. به طور کلی «واکنش زنجیره ی پلیمراز» به روش ازدیاد مقادیر جزئی…