عفونت های لگنی P I D

مقدمه : واژن طبیعی دارای ترشحات طبیعی ناشی از غدد سباسه ، غددعرق ، بارتولن ، اسکین ، ترشحات دیواره واژن ، سلولهای ریزش یافته واژن و سرویکس ، موکوس سرویکس ، مایع آندومتر و لوله های فالوپ ، میکرو ارگانیسم ها و محصولات متابولیک آنها می باشد . نوع ومیزان سلول های ریزش یافته…