بیماری های خودایمن کبد و سیستم صفراوی

بیماری های خودایمن کبد و سیستم صفراوی ، اختلال های التهابی مزمنی هستند که به واسطه پاسخ های کنترل نشده سیستم ایمنی تظاهر می یابند و معمولاً با حضور اتوآنتی بادی های اختصاصی مشخص می شوند. مهمترین این اختلال ها، هپاتیت خودایمن و سروز صفراوی اولیه هستند. هپاتیت خودایمن (Autoimmune hepatitis,AIH) –        پیش تر هپاتیت لوپوئید و…