هومئوستاز (افول پاسخ های ایمنی)

سیستم ایمنی در انتهای پاسخ ایمنی به حالت عادی برمی گردد که عمدتاً ناشی از مرگ نوادگان لنفوسیت های تحریک شده با آنتی ژن در اثر آپوپتوز[۱] است . آپوپتوز نوعی مرگ سلولی برنامه ریزی شده و فیزیولوژیک است که طی آن هسته سلول متراکم و قطعه قطعه شده و حباب ها و وزیکول هائی…