PTH، هورمون پاراتیروئید، پاراتورمون

حفظ غلظت مناسب کلسیم سلول و مایعات خارج سلولی برای پروسه‌های زیستی بنیادی، ضروری است. هورمون پاراتیروئید (PTH) یکی از مهم‌ترین تنظیم کننده‌های هموستاز کلسیم است. سنجش PTH در کنار سنجش کلسیم به منظور ارزیابی بیماری‌های متابولیسم کلسیم کاربرد دارد. اندازه‌گیری PTH به دلیل ناهمگونی پپتیدهای موجود در غده و گردش خون دشوار است. PTH…