هورمون بارداری- hCG، گنادوتروپین جفتی انسانی و hcg β

هورمون بارداری- hCG، گنادوتروپین جفتی انسانی و β- hCG گنادوتروپین جفتی انسان (hCG) یک گلیکو پروتئین دیمر با وزن مولکولی Dalton37000 است که از زیرواحدهای α و β تشکیل شده است. زیر واحد α از hCG تقریباً با زیرواحد متناظر در هورمون های هیپوفیزی TSH,FSH,LH یکسان است. hCG توسط سینسیتو تروفوبلاست جفت تولید می‌شود و…