PNH هموگلوبینوری حمله ای شبانه

هموگلوبینوری حمله ای شبانه (PNH) یک بیماری همولیتیک اکتسابی مزمن است که علت دقیق آن هنوز مشخص نیست. به نظر می رسد که یک نقص اکتسابی داخلی در گلبول های قرمز باعث حساس شدن این سلولها به پروتئین های کمپلمان و در نتیجه همولیز داخل عروقی این سلولها می گردد. از جمله مواردی که نقص آن…