روش انجام کلونینگ با جزئیات کامل+ فیلم

  فهرست مطالب همسانه سازی ژن.. ۱ ۱-۱- تاریخچه همسانه‌سازی ژن.. ۱ ۱-۲- ابزارهای کار مهندسی ژنتیک… ۲ ۱-۳- آنزیم‌های مورد استفاده ۳ ۱-۴- تکنیک‌های مورد استفاده در همسانه‌سازی.. ۹ ۱-۵- ناقلین همسانه‌سازی.. ۹ ۱-۶- میزبان‌ها ۱۴ ۱-۷- تراریختی Transformation.. 16 ۱-۸- غربالگری α-complementation.. 16 ۱-۹- استخراج پلاسمید و تعیین تعداد نسخه های آن.. ۲۱…