تازه های ویروس هرپس انسانی تایپ ۷ (HHV-7)

ویروس هرپس انسانی تیپ۷ هرپس ویروس انسانی با تمایل به لنفوسیت T[1] با نام هرپس ویروس انسانی نوع ۷[۲] برای اولین بار در سال ۱۹۹۰ از سلولهای +TCD4  (از لنفوسیت های خون محیطی یک شخص سالم جدا شد (۱) از نظر ایمونولوژی، هرپس ویروس انسانی نوع ۷ از هرپس ویروس انسانی نوع ۶ متمایز است…