جهت ج

جهت گذراندن واحد کارورزی ۱ و کارورزی ۲ حتما اطلاعیه زیر را مطالعه بفرمایید:

اطلاعیه درس کارورزی