[ad_1]

برای آگاهی از روش های محلول سازی در ابتدا باید اطلاعات شیمیایی مربوط به ماده حل شونده نظیر نام یا فرمول شیمیایی، جرم مولکولی،درصد خلوص و … را از روی برچسبی که بر ظرف نگهداری آن زده شـده است بدست آورده و سپس با تعیین نوع واحد غلظت برای محلول مورد نظر میـزان غلظت،حجم محلولونیز مقدار گرم ماده حل شونده مـورد نیـاز را هـم مـشخص کنیم و البته چون در مسائل مربوط به محلول سازی از سـه مـورد میـزان غلظـت،حجم محلول و مقدار گرم ماده حل شونده مورد نیاز همـواره یکـی از ایـن مقـادیر مجهول می باشد می توان به کمک روش محاسباتی نردبانی محاسبه کرد. 

 

روش های-محلول-سازی

وسایل مورد نیاز روش های محلول سازی :

 • بالن ژوژ ه ۲۵۰میلی لیتری
 •  شیشه ساعت
 •  اسـپاتول
 • ترازوی آزمایشگاهی
 •  برچسب
 •  ظرف نگه داری محلول
 • هیدروکسید سدیم جامد (NaOH)
 •  آب مقطر

فرض کنید که می خواهید ۲۵۰ میلی لیتـر محلـول سـود ۰٫۳ NaOH مولار تهیه کنید که بدین منظور باید مراحل زیر را به ترتیـب انجـام دهید :

 1. ابتدا از روی برچسب ظرف نگهداری سود جامد مشخـصات مربـوط بـه آن را یادداشت کنید و سپس به کمک اطلاعات جمع آوری شده و نیز طبـق نکـات گفتـه شده در مقدمه فصل و تئوری آزمایش باید میزان سود مورد نیاز برای تهیه محلول را
  محاسبه کنید که مثلا اگر مشخصات بدست آمده برای سود مورد استفاده به صورت زیر باشد :

  روش های محلول سازی

 2. حالا یک بالن ژوژ ه ۲۵۰میلی لیتری را برداشته و پس از اطمینان از تمیز بودن آن ابتدا با کمی آب مقطر شست شو دهید و سپس در حدود ۱۰۰الی ۱۵۰میلی لیتـر آب مقطر داخل آن ریخته و مقدار سود مورد نیاز را هم بعد از توزین کـردن بـه آن
  اضافه کنید. 
 3. بالن را به خوبی تکان داده تا کل سود جامد داخل آن در آب حل شود و بعد از حل شدن کامل سود در آب ، بالن را بـر روی میـز قـرار داده و بـه کمـک پیـست (آبفشان) به تدریج تا خط نشانه روی گردنه بالن به آن آب مقطر اضافه کنید.
 4. ظرفی که می خواهید محلول حاصله داخل آن نگهداری شود را ابتـدا بـا آب معمولی کاملا شسته و تمیز کنید و بعد یکبار هم با آب مقطـر شـست و شـو داده و خشک نمایید و سپس محلول را با احتیاط داخل آن ریخته و درخاتمه برچسبی را به
  صــــورت تهیــه نمــوده و روی ظــرف نگهــداری محلــول بچسبانید. 
[ad_2]
Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *